Dzień w "Kredce"

06.30 - 08.15 - przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w sali zbiorczej

08.15 - 08.30 - toaleta poranna, przygotowanie do śniadania

08.30 - 09.00 - śniadanie

09.00 - 09.15 - ćwiczenia energetyzujące, przygotowanie do zajęć

09.15 - 09.45 - blok zajęć programowych- "Łamigłówki mądrej główki" - cz.I

09.45 - 10.30 - zajęcia dodatkowe w zależności od dnia tygodnia - logorytmika, zajęcia taneczne, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna, zajęcia z metody "Dobrego Startu", zajęcia z metody "Integracji Odruchów Pierwotnych", indywidualne zajęcia logopedyczne

10.15 - 10.45 - II śniadanie (owoce, warzywa)

10.45 - 11.30 - blok zajęć programowych - "Łamigłówki mądrej główki" - cz.II

11.30 - 12.15 - obiad (drugie danie)

12.15 - 13.45 - relaks - "Odpoczynek dla chłopczyków i dziewczynek"

13.45 - 14.00 - obiad (zupa)

14.00 - 14.30 - popołudniowe zajęcia dodatkowe: j.angielski, indywidualne zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne i terapeutyczne, język migowy

14.30 - 15.30 -  zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub sali

15.30 - 16.00 - podwieczorek

16.00 - 17.00 - zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali

 

"Ćwiczenia energetyzujące"

Zajęcia energetyzujące to pierwsze zajęcia w formie zabawy, w której wykorzystywane są elementy m.in. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metody psychostymulacyjnej oraz innych form aktywności wykorzystujących naturalny ruch dziecka.

Zabawy obejmują ćwiczenia z zakresu koordynacji (integracja pracy obu półkul mózgowych oraz poprawa sprawności ruchowej), ćwiczenia rozwibrowujące (przygotowanie do całodziennej pracy, budowanie i polepszanie prawidłowego wzorca oddechowego, niezbędnego do prawidłowegp funkcjonowania całego organizmu) i ugruntowujące (nauka umiejętności napinania i rozluźniania mięśni, wyczuwania własnego ciała w przestrzeni).


"Łamigłówki mądrej główki"

To zajęcia programowe podzielone w ciągu dnia na dwie części, podczas których dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W naszej "Kredce" korzystamy z programu "Wesołe Przedszkole" - dla dzieci od 2,5 do 4 lat oraz "Tropiciele" - dla dzieci 5-letnich (wydawnictwo WSiP), które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009). Treści zostały dobrane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, są ułożone spiralnie i koncentrycznie na trzech poziomach wiedzy i umiejętności, co pomaga w diagnozie aktualnego poziomu rozwoju wychowanka. Program zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Przedszkolak uczy się w naturze i kulturze, z czego wynikają cele i zadania poznawcze, etyczne, estetyczne. W złożeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. Nauczyciel nie ma obowiązku realizowania wszystkich treści programowych, może dokonywać ich modyfikacji zgodnie z zasadą indywidualizacji w pracy z wychowankiem.

Co z tego wynika? Każdy przedszkolak z "Kredki" w czasie wspólnie spędzonych lat edukacji przedszkolnej będzie traktowany indywidualnie. Zdobędzie wiedzę o sobie samym i otaczającym go świecie. Pozna zasady dobrego wychowania, estetyki, zdrowego trybu życia. Będzie posiadał poczucie przynależności społecznej i kulturowej. Rozwinie inteligencję społeczną, zbuduje system wartości tak, by wiedział co jest dobre, a co złe. Będzie potrafił nazwać swoje emocje i radzić sobie z nimi. Rozwinie swoje naturalne zdolności. Bedzie przygotowany do podjęcia kolejnego kroku w kierunku jego rozwoju - do rozpoczecia etapu edukacji szkolnej.

 

"Logorytmika"

prowadzi: Anna Różańska-Gałł

To zajęcia, które łączą ćwiczenia logopedyczne z rytmiką. W praktyce logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych, które mają formę zabawy kształcącej lub usprawniającej ruchy całego ciała (makroruchy), co z kolei wpływa na usprawnienie narządów mowy (mikroruchy). Głównym celem logorytmiki jest więc usprawnianie artykulacyjne, korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku. Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie).

 

"Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna"

prowadzi: Adrianna Suchocka - fizjoterapeuta

Nasi podopieczni objęci są diagnostyką w kierunku wad postawy. Dzieci, u których zdiagnozowane zostaną ewidentne wady korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej, natomiast wszyscy biorą udział w zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej. Zajęcia te to radosna ruchowa zabawa, w trakcie której dzieci wzmacniają podstawowe grupy mięśniowe, co pozytywnie wpływa na ich postawę i rozwój fizyczny.

 

"Metoda Dobrego Startu"

prowadzi Joanna Kuś, pedagog przedszkolny

Głównym założeniem metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę  i aktywne wielozmysłowe uczenie się symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów litero podobnych, liter i znaków matematycznych. Wszystko to ma na celu rozwijanie funkcji , które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania. Celem metody jest również kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała i przestrzeni. Metoda służy do diagnozowania i korygowania zaburzeń rozwoju i wyrównywania szans.

 

"Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"

prowadzi: Joanna Kuś - pedagog przedszkolny

System ćwiczeń wywodzących się z naturalnych potrzeb dzieci, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym. Autorka metody z tzw. Baraszkowania, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie stworzyła system terapeutyczny. Jest to system ćwiczeń-zabaw-relacji. Metoda jest stosowana przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Założenia to: rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.

 

"Metoda Integracji Odruchów Pierwotnych"

prowadzi: Joanna Kuś - pedagog przedszkolny

Metoda ma na celu usprawnienie piramidy umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się. Program terapeutyczny obejmuje wykonywanie serii ruchów rozwojowych, wzorowanych na ruchach, jakie wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko w pierwszym roku życia. Dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą dzięki metodzie poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennego prostego programu ćwiczeń (10-15 min.). Po kilku tygodniach terapeuta decyduje o zmianie i przejściu do kolejnego etapu.

 

"Zajęcia z języka angielskiego"

prowadzi: Anna Balcerek  metodą Helen Doron

Międzynarodowa sieć szkół Helen Doron English rozpoczęła swoją działalność w roku 1985. Wtedy to brytyjska lingwistkaHelen Doron — zainspirowała się osiągnięciami skrzypka Shinichi Suzuki. Ten japoński muzyk w latach 30. XX wieku określił podstawowe zasady naturalnej metody nauczania. Częsty kontakt z językiem poprzez osłuchiwanie się i naśladowanie dźwięków, tak jak odbywa się to w przypadku opanowywania przez dziecko mowy ojczystej, stały się podstawami kształcenia w Helen Doron Englis Dzięki pełnym zabaw i atrakcji programom dostosowanym do tej grupy wiekowej, metoda Helen Doron pozwala skierować ich zapał na naukę angielskiego. Skutecznym narzędziem nauki dla dzieci w tym wieku są piosenki, rymowanki i bajki.

 

"Zajęcia z języka migowego"

prowadzi: Marzena Mikoda - surdopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Okazuje się, że język ten nie tylko służy ludziom niesłyszącym lub z wadą słuchu do porozumiewania się, ale także zdrowym dzieciom szybsze przyswajanie wiedzy.

Język migowy pozwala na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów bez stresującej atmosfery „musisz to umieć”. Pomija jeszcze trudną technikę odczytywania lub zapisywania, a opierając się na przekazie obrazkowym, ćwiczy te same umiejętności składania i rozkładania słów. Motywuje do samodzielnego wymyślania, pisania i czytania w głowie.

Duża część znaków daktylograficznych nawiązuje do wyglądu liter w druku, na przykład w to trzy wyprostowane i lekko rozchylone palce (serdeczny, środkowy i wskazujący). Fakt ten wpływa na zapamiętywanie pisowni liter. Zwykle przy poznawaniu nowego znaku litery dzieci z zerówki porównywały ją z jej odpowiednikiem pisanym (o to o).

Do innych zalet nauczania języka migowego (miganego) należy dodać rozwój manualności rąk. Daktylografia ćwiczy sprawność palców, mięśni dłoni i nadgarstka. Litery są migane dość nietypowymi układami palców i bywają trudne nawet dla dorosłych. Płynność przechodzenia do kolejnych liter w słowie też wymaga wielu ćwiczeń. Dzięki temu przyszły pierwszoklasista usprawnia dotąd niezbyt potrzebne mięśnie dłoni i łatwiej mu będzie poprawnie i bez wysiłku trzymać pióro czy ołówek (zmęczenie i ból dłoni u dzieci uczących się pisać są jednym z powodów wczesnej niechęci do nauki). Zabawy dłońmi i palcami, pomagają dzieciom w orientacji w stronach swojego ciała oraz w nazewnictwie palców.

Koordynacji wzrokowo-motorycznej. Opanowanie „odkodowywanie lustrzane”, czyli przekładanie układu dłoni nauczyciela stojącego naprzeciw nich na identyczny układ własnych dłoni, a nie jego lustrzane odbicie.


"Zajęcia korekcyjne"

prowadzi: Adrianna Suchocka - fizjoterapeuta

Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim :
  • wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
  • korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
  • wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowego- więzadłowej kręgosłupa,
  • rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych,
  • wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,
  • wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.